Produkty ogniochronne
FireMIX
Otrzymaliśmy aprobatę ITB na opracowaną przez nas nową linię produktów ogniochronnych.
Nowa siedziba
Grupa Gemiprem prezentuje się w nowej siedzibie.
Impregnaty hydrofobizujące
Otrzymaliśmy aprobatę IBDiM na opracowane przez nas nowe barwne impregnaty hydrofobizujące do betonu.
Publikacje
Nasze artykuły w prasie branżowej.